Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ANKIETA OCENIAJĄCA SATYSFAKCJĘ KLIENTA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA SIEDLCE

Szanowni Państwo,

Podstawowym celem działalności Urzędu Miasta Siedlce jest realizacja określonych przepisami prawa zadań publicznych, świadczenie usług o wysokim standardzie jakości oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów, a także ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług z uwzględnieniem zmian i potrzeb w oczekiwaniach stawianych przez klientów. Aby osiągnąć zamierzone cele, zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa spostrzeżenia i uwagi będą wnikliwie przeanalizowane i posłużą doskonaleniu jakości usług realizowanych przez nasz Urząd.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, przesłać pocztą lub wypełnić ankietę na stronie internetowej naszego Miasta – www.siedlce.pl.

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Wojciech Kudelski
Prezydent Miasta Siedlce

1. W którym z wydziałów Urzędu załatwiał(-a) Pani/Pan sprawę lub czego dotyczyła załatwiana sprawa (ewentualnie numer stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta)?
(proszę wymienić)

2. Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu?
(proszę zaznaczyć liczbę od 1 do 6, liczba 1 oznacza ocenę najniższą, a liczba 6 oznacza ocenę najwyższą)

uprzejmość i kultura obsługi

1

2

3

4

5

6

 

kompetencje i wiedza merytoryczna

1

2

3

4

5

6

 

bezstronność i bezinteresowność

1

2

3

4

5

6

 

sposób przekazywania informacji o sposobie załatwienia sprawy

1

2

3

4

5

6

 

szybkość załatwienia sprawy

1

2

3

4

5

6

 

3. Czy informacje zawarte w Kartach Informacyjnych i Formularzach dostępne na stronie internetowej o sposobie załatwiania spraw są Pana/Pani zdaniem wystarczające i kompletne?

tak nie
nie korzystałem(-am) z formularzy

4. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena pracy naszego Urzędu?

bardzo dobra
dobra
dostateczna
niesatysfakcjonująca

5. Czy w ostatnim czasie wzrósł poziom Pani/Pana satysfakcji z załatwianych w Urzędzie Miasta Siedlce spraw?

tak
nie

6. Inne uwagi na temat pracy Urzędu lub pracowników Urzędu

Data wypełnienia ankiety: