Urząd Miasta

Urząd Miasta Siedlce jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta, przy pomocy której Prezydent Miasta, jako organ wykonawczy realizuje gminne i powiatowe zadania publiczne (zadania własne), a także zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej.


ZADANIA URZĘDU

Urząd w szczególności prowadzi sprawy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców. Realizuje zadania własne Miasta które wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i obejmują sprawy:

  1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4)  lokalnego transportu zbiorowego,
  5)  ochrony zdrowia,
  6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8)  edukacji publicznej,
  9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11)  targowisk i hal targowych,
12)  zieleni gminnej i zadrzewień,
13)  cmentarzy gminnych,
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18)  promocji gminy,
19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Działając na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Urząd Miasta wykonuje zadania własne powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie:

  1) edukacji publicznej,
  2)  promocji i ochrony zdrowia,
  3)  pomocy społecznej,
  4)  polityki prorodzinnej,
  5)  wspierania osób niepełnosprawnych,
  6)  transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  7)  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  8)  kultury fizycznej i turystyki,
  9)  geodezji, kartografii i katastru,
10)  gospodarki nieruchomościami,
11)  administracji architektoniczno-budowlanej,
12)  gospodarki wodnej,
13)  ochrony środowiska i przyrody,
14)  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16)  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17)  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18)  ochrony praw konsumenta,
19)  utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
20)  obronności,
21)  promocji powiatu,
22)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
23)  działalności w zakresie telekomunikacji.

Ogólne zasady działania Urzędu, układ funkcjonalny komórek organizacyjnych oraz zasadnicze zadania poszczególnych wydziałów, referatów - zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Misją Urzędu Miasta jest działać sprawnie, przyjaźnie i bezpiecznie. Realizujemy zasadę samorządności u której podstaw leży profesjonalne świadczenie usług zaspokajających zbiorowe i indywidualne potrzeby mieszkańców i gości w celu zwiększenia ich zadowolenia i umocnienia roli Urzędu jako instytucji służby publicznej. W swoich działaniach kierujemy się zasadami legalizmu, rzetelności, celowości  i gospodarności. Jednocześnie deklarujemy, że dane naszych mieszkańców i partnerów stanowią wartość podlegającą bezwzględnej ochronie.

Mieszkańcy maja możliwość komunikacji z Urzędem również poprzez stronę internetową która jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana o nowe informacje, oraz poprzez pocztę elektroniczną. Wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową Urzędu Miasta oraz Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.siedlce.pl, mają możliwość uzyskania informacji o sposobie postępowania, w celu załatwienia sprawy (wymagane dokumenty, formularze, opłaty) jak również przekazania uwag i spostrzeżeń dotyczących Miasta czy funkcjonowania Urzędu Miasta.