Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

 

 

Miasto Siedlce zrealizowało projekt pod nazwą:
„Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa VII Osi Priorytetowej Rozwój regionalnego systemu transportowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020


Całkowita wartość projektu: 56 385 776,29 zł
Wydatki kwalifikowane: 55 615 314,50 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 369 188,70 zł
Wkład własny: 23 016 587,59 zł
Okres realizacji projektu: 2014 – 2018 Beneficjent: Miasto Siedlce

Zakres rzeczowy projektu:
• budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej:
- przedłużenie i wyposażenie wybudowanej konstrukcji tunelu,
- budowa dojazdów, ścieżek rowerowych i chodników z miejscami parkingowymi,
- budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Składową,
- przebudowa ul. Kolejowej z drogami serwisowymi,
- budowa wejść na perony i windy osobowej,
- przebudowa kolizji,
- budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych,
- zieleń,
• budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej:
- budowa jezdni i wiaduktu nad ul. Partyzantów i przebudowa ul. Partyzantów,
- rozbudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ul. Składową - Hozera - Zbrojną oraz budowa skrzyżowania z ul. Ceglaną i Łukasińskiego,
- budowa jezdni w ul. Zbrojnej,
- budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zjazdów, ekranów akustycznych i murów oporowych,
- oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- rozbiórka budynków kolidujących z nową drogą,
- nowe uzbrojenie terenu (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna i energetyczna),
- przebudowa kolizji,
- zieleń.

 

Głównym celem projektu jest poprawa komunikacji w subregionie siedleckim poprzez uspójnienie układu dróg lokalnych w Siedlcach z siecią TEN-T. Cele bezpośrednie projektu:
- zapewnienie dostępu do planowanego centrum przesiadkowego w Siedlcach,
- poprawa dostępności multimodalnego węzła na kolejowej sieci TEN-T,
- poprawa dostępności terenów inwestycyjnych,
- zwiększenie płynności ruchu drogowego poprzez zapewnienie właściwej nośności i przepustowości budowanego ciągu drogowego,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie elementów uspokajających ruch oraz organizację w sposób zmniejszający możliwość występowania kolizji,
- uporządkowanie strumieni ruchu drogowego dzięki rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego,
- ograniczenie negatywnego wpływu ruchu pojazdów na stan środowiska i komfortu życia mieszkańców.

Efekty projektu:
- poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T,
- zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej województwa mazowieckiego,
- zapewnienie interoperacyjności krajowych i lokalnych systemów transportowych,
- zwiększenie mobilności mieszkańców subregionu siedleckiego,
- poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

 


« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »