Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”

Miasto Siedlce w dniu 30.11.2017 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie z Caritas Diecezji Siedleckiej pn: „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20014 -2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest przywrócenie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego do pełnienia funkcji społeczno gospodarczych (w tym oświatowych) na obszarze zdegradowanym. Działania rewitalizacyjne w ramach projektu są elementem zaplanowanych i skoordynowanych procesów, ukierunkowanych na odwrócenie negatywnych trendów zachodzących w obszarze kryzysowym, którym jest centrum miasta Siedlce. Realizacja przedmiotowego projektu jest sposobem przeciwdziałania marginalizacji obszaru kryzysowego na którym realizowany jest projekt oraz stworzenie warunków do aktywizacji społeczno - gospodarczej społeczności lokalnej na obszarze rewitalizowanym.

Całkowita wartość projektu: 11 230 391,17 zł
Kwota dofinansowania funduszy europejskich : 4 999 901,38 zł
Kwota dofinansowania Budżetu Państwa: 1 607 685,33 zł
Beneficjent: Miasto Siedlce
 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »