Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

dla rozwoju Mazowsza

Miasto Siedlce i Gmina Siedlce
zrealizowały w partnerstwie projekt pn.

Przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie II etap w mieście Siedlce
i budowa ulicy Piaskowej w gminie Siedlce”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Priorytet III Regionalny system transportowy

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 8  275  215,16 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6  690  536,43 zł

Okres realizacji: 2007-2010,

Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa i budowa dwóch odcinków dróg gminnych, tworzących jeden ciąg komunikacyjny, zlokalizowanych na terenie miasta Siedlce (ulica Piaski Zamiejskie) i gminy Siedlce (ulica Piaskowa).

Zakres projektu obejmował:

1. Przebudowę ulicy Piaski Zamiejskie od ul. Kątowej do ul. Żniwnej (granica miasta) obejmującą, następujący zakres robót:

-  przebudowę nawierzchni na odcinku o długości 750 m wraz z dwoma skrzyżowaniami znajdującymi się na tym odcinku,
- budowę chodników o długości 1239 m,
- budowę zjazdów do posesji o powierzchni 1446 m2,
- budowę pętli autobusowej  na skrzyżowaniu z ulicą Żniwną,
- budowę drogi do separatora o nawierzchni tłuczniowej o długości 25 m,
- budowę kanału deszczowego o łącznej długości 1942,2 m, w tym rów otwarty 392 m,
-  przebudowę infrastruktury technicznej (przebudowa gazociągu, wykonanie zabezpieczeń kabla telefonicznego na wjazdach oraz usunięcie kolizji istniejących urządzeń energetycznych z projektowanym układem drogowym), 
- zagospodarowanie zieleni,
- oznakowanie pionowe i poziome.

2. Budowę ulicy Piaskowej na odcinku od ul. Piaski Zamiejskie (granica z miastem)  do drogi krajowej Nr 63 w miejscowości Strzała, obejmującą następujący zakres prac:

- budowę nawierzchni na odcinku o długości 1778 m wraz ze skrzyżowaniem włączającym ulicę Piaskową do drogi krajowej Nr 63,
- budowę chodników o długości 360 m,
- budowę zjazdów do posesji o powierzchni 119 m2
- przebudowę obiektu mostowego,
- zagospodarowanie zieleni
- oznakowanie pionowe i poziome

Ulica Piaski Zamiejskie została poszerzona do szerokości 6 m. Wykonano nawierzchnię  z betonu asfaltowego. Konstrukcja nawierzchni została wzmocniona do nośności 115 kN/oś. Zjazdy indywidualne, chodniki, nawierzchnia pętli autobusowej zostały wykonane z  betonowej kostki brukowej. Jezdnię ulicy obramowano krawężnikiem typu ciężkiego. Wody opadowe z nawierzchni ulicy zostały odprowadzone wpustami ulicznymi do wybudowanego w ramach projektu kanału deszczowego, prowadzonego pasem jezdni, a następnie  w stronę odbiornika końcowego.

Na ulicy Piaskowej na odcinku drogi biegnącym w terenie zabudowanym o dł. 180 m wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni o szer. 7,0 m wraz z krawężnikami oraz obustronnymi chodnikami oraz zjazdy do posesji. Na pozostałym odcinku szerokość jezdni wynosi 5,5 m. Zjazdy indywidualne i chodniki wykonano
z betonowej kostki brukowej. W ramach remontu obiektu mostowego wyremontowano uszkodzone elementy mostu, poszerzono płytę, zamontowano bariery ochronne..

Projekt został zrealizowany i rozliczony. Był to projekt realizowany w partnerstwie Miasta Siedlce i Gminy Siedlce - jednostek samorządu gminnego. Liderem projektu zgodnie z zawartą umową partnerską było Miasto Siedlce, które jednocześnie pełniło rolę Zamawiającego.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpiło połączenie dwóch dróg, ważnych dla układu komunikacyjnego województwa i kraju, drogi krajowej Nr 63 i drogi krajowej Nr 2, co wpłynęło na poprawę dostępności do sieci dróg krajowych
i międzynarodowych oraz odciążenie z ruchu samochodowego centrum miasta Siedlce. Ponadto realizacja projektu wpłynęła na poprawę warunków jazdy na obszarze realizacji projektu i przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta i gminy.

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »