Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »


 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”

Miasto Siedlce w dniu 30.11.2017 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Wiśniew oraz Gminą Zbuczyn pn: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” współfinansowanego rzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020.
Inwestycja jest projektem kompleksowym, integrującym trzy typy projektów:


• Budowa centrum przesiadkowego z uwzględnieniem systemu „Parkuj i Jedź”
• Budowa wydzielonych dróg dla rowerów w ramach infrastruktury centrum przesiadkowego
• Wprowadzenie systemu monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej (ITS) wraz z infrastrukturą uzupełniającą (m.in. chodniki i miejsca parkingowe dla rowerów, miejsce obsługi podróżnych i in.) na obszarze zintegrowanego centrum przesiadkowego.


Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powodowanych przez zwiększony ruch drogowy.
Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Siedlcach stanowi rozwiązanie zidentyfikowanych problemów komunikacyjnych, a także środowiskowych, które dotyczą zarówno mieszkańców miasta, jak i subregionu.

Bezpośrednie cele działań:

• Zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych w okolicach dworca kolejowego w Siedlcach.
• Ułatwienie dostępu do komunikacji autobusowej (publicznej i prywatnej) oraz kolejowej.
• Poprawa jakości obsługi pasażerów w Siedlcach.
• Dostarczenie podróżnym (w Siedlcach i na obszarze powiązanym) informacji w czasie rzeczywistym o ruchu autobusów zapewniających dojazd do Centrum Przesiadkowego.
• Redukcja przejazdów indywidualnymi środkami transportu na rzecz przejazdów transportem publicznym (efekt substytucji ruchu samochodowego).
• Ograniczenie negatywnego wpływu ruchu pojazdów na stan środowiska i komfort życia mieszkańców.


Projekt umożliwi osiągnięcie długofalowych efektów w postaci:

- Zapewnienie interoperacyjności różnych systemów transportowych,
- Zwiększenie mobilności mieszkańców subregionu siedleckiego,
- Poprawa stanu środowiska naturalnego w regionie.

Całkowita wartość projektu: 15 323 653,08 zł
Kwota dofinansowania funduszy europejskich: 11 507 345,30 zł

Beneficjent: Miasto Siedlce
 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »