Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

 

 

 

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 r.”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej

 

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 56 450,00 zł
Wydatki/koszty kwalifikowane: 56 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 47 982,50 zł
Okres realizacji: 2014-2015
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:
Na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 r.” składają się następujące elementy:
• opracowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach
i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w Siedlcach,
• opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Siedlce do roku 2020”,
• przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Siedlce,
• informacja i promocja,
• aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Siedlce.

Plan gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.pois.gov.pl

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »