Oświata

Na terenie miasta funkcjonuje 16 przedszkoli publicznych i 19 niepublicznych, gwarantując wychowanie przedszkolne na wysokim poziomie. Baza przedszkoli gwarantuje objęcie opieką 1 736 dzieci w przedszkolach publicznych i 1 413 dzieci w przedszkolach niepublicznych, co już od 3 lat w pełni pokrywa istniejące w mieście potrzeby. Ponadto 483 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich realizuje roczne przygotowanie przedszkolne we wszystkich szkołach podstawowych.
W bieżącym roku szkolnym do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 4 586 uczniów, a do publicznych gimnazjów 2 191 uczniów. W Szkole Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego i w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki dzieci uczą się także w oddziałach integracyjnych. Sieć szkół publicznych uzupełnia oferta 2 niepublicznych szkół podstawowych oraz 2 niepublicznych gimnazjów, prowadzonych przez Diecezję Siedlecką oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 161 Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz 1 niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Polski Ruch Społeczno - Humanitarny, które prowadzi oddziały przysposabiające do pracy zawodowej. Prowadzenie szkół podstawowych Miasto Siedlce przejęło 1 stycznia 1994 roku i od tej pory corocznie na realizację zadań zwiększało nakłady ponad subwencję na zadania oświatowe. Z jednej strony to efekt świadomej lokalnej polityki oświatowej, z drugiej zaś konieczność, wobec nieadekwatnego udziału subwencji oświatowej z budżetu państwa w wydatkach na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, klasy sportowe, realizowane przez szkoły projekty edukacyjne sprawiają, że dzieci i młodzież osiągają bardzo dobre wyniki na sprawdzianach kompetencji oraz egzaminach gimnazjalnych. Potwierdzają ten fakt średnie, które są wyższe od średnich krajowych i na Mazowszu.

W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Siedlce wszystkich typów dla młodzieży uczy się 5 694 uczniów, w tym w liceach ogólnokształcących - 48,9%, w liceach profilowanych - 0,4% oraz w szkołach zawodowych - 50,7%. W ostatnich latach udział uczniów szkół zawodowych w strukturze szkół ponadgimnazjalnych systematycznie wzrasta. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica funkcjonują szkoły z oddziałami integracyjnymi. Szkolnictwo siedleckie wyróżnia się na tle kraju możliwością kształcenia integracyjnego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych systemu oświaty. Już od 10 lat nabór do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się elektronicznie za pomocą oprogramowania NABÓR OPTIVUM. Siedlce są jednym z pierwszych miast w kraju, które skorzystały z tej możliwości. Także uczniowie klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego korzystają z elektronicznego systemu naboru. Ofertę publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży uzupełnia 8 publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych, w których uczy się 641 osób. Ponadto w mieście funkcjonuje 48 niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzonych przez różne osoby prawne i fizyczne. Uczy się w nich 4 341 osób. Szkolnictwo ponadgimnazjalne, podobnie jak szkolnictwo wyższe, poza spełnianą funkcją edukacyjną, jest ważnym elementem dynamizującym procesy rozwojowe miasta i podnoszącym jego prestiż. Ponad połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzi spoza Siedlec. Praktyczną stronę kształcenia zawodowego zapewnia w największym stopniu Centrum Kształcenia Praktycznego, które należy do wiodących w naszym kraju. Centrum współpracuje ze wszystkimi zespołami szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnym ośrodkiem szkolno - wychowawczym.


Siedlecki rynek usług edukacyjnych jest dobrze rozwinięty. Kształcenie specjalne odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz internat. Szkoła zawodowa kształci uczniów w zawodzie piekarza, stolarza i kucharza małej gastronomii. Pomoc psychologiczną świadczy Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która współpracuje ze wszystkimi szkołami i placówkami na terenie miasta, świadcząc tez dodatkowe usługi na rzecz innych powiatów w drodze porozumień. Kształceniem dorosłych zajmuje się Centrum Kształcenia Ustawicznego. Miasto Siedlce prowadzi także własną placówkę doskonalenia nauczycieli - Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ofertę szkolnictwa publicznego uzupełnia duża liczba szkół i placówek niepublicznych. Na początku roku szkolnego 2012/2013 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisanych było 75 szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań oświatowych są zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej.
Od wielu lat bardzo ważnym zadaniem realizacyjnym zapisanym w strategii rozwoju Miasta Siedlce jest: „Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego”. Odnosi się przede wszystkim do dwóch siedleckich uczelni – Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz niepublicznej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Realizacja tego zadania zawiera także sprzężenie zwrotne. Obie szkoły wyższe to bardzo ważny czynnik rozwoju miasta, zarówno w sensie ekonomicznym, jak też w obszarze edukacji na wszystkich szczeblach. Wśród wielu inicjatyw mających wzajemne wsparcie uczelni i miasta dobrymi przykładami współpracy są choćby projekty realizowane w ramach EFS. Pierwszy projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” realizowany w latach 2010-2014 ma na celu m.in. stworzenie efektywnego modelu praktyk, zaktualizowanie wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej nauczycieli i studentów oraz lepsze przygotowanie szkół do prowadzenia praktyk, w tym także w zakresie wyposażenia i pomocy dydaktycznych. W projekcie uczestniczy 18 szkół różnych typów. Celem głównym drugiego innowacyjnego projektu „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunku chemia. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczą w nim uczniowie z siedleckich liceów ogólnokształcących i zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W obu projektach liderem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny a Miasto Siedlce partnerem.
W dniu 14 października 2011 r. pomiędzy Instytutem Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zakładem Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach a Urzędem Miasta Siedlce zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie upowszechniania i promowania harmonizacji działań na rzecz edukacji i rynku pracy w subregionie siedleckim w ramach projektu „Lokalny System Edukacyjny jako instrument tworzenia gospodarki innowacyjnej". Przedmiotem podpisanego porozumienia jest określenie zasad współpracy w zakresie upowszechniania i promowania harmonizacji działań na rzecz edukacji i rynku pracy w subregionie siedleckim, która była celem realizacji dwóch projektów:

1. "Lokalny System Edukacyjny jako instrument tworzenia gospodarki innowacyjnej", realizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy", umowa nr UDA-POKL.09.02.00-14-041/08-02, realizowany przez Miasto Siedlce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w Warszawie oraz Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, projekt badawczy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem współpracy jest zwiększenie harmonizacji działań na rzecz edukacji i rynku pracy poprzez włączenie podmiotów podległych Urzędowi Miasta Siedlce do współtworzenia platformy elektronicznej Lokalny System Edukacyjny oraz promocję rezultatów realizowanych przez strony projektów. Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie prowadzenia działań upowszechniających i promocyjnych platform elektronicznych: Lokalnego Systemu Edukacyjnego

http://lse.sgh.waw.pl

oraz Siedleckiego Portalu Informacyjno-Badawczego

www.spib.triada-chelm.pl

Uwaga: liczby uczniów są podane wg sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej - według stanu na 30 września 2013 roku.