Oświata

  Siedlecki rynek usług edukacyjnych jest bardzo dobrze rozwinięty.

Na terenie miasta funkcjonuje 16 przedszkoli publicznych i 26 niepublicznych, gwarantując wychowanie przedszkolne na bardzo wysokim poziomie. Baza przedszkoli gwarantuje objęcie opieką 1 922 dzieci w przedszkolach publicznych i 1 781 dzieci w przedszkolach niepublicznych, co w pełni pokrywa istniejące w mieście potrzeby. Większość przedszkoli niepublicznych nadal dysponuje wolnymi miejscami. Ponadto 316 dzieci realizuje wychowanie przygotowanie przedszkolne w 14 oddziałach w szkołach podstawowych.
W bieżącym roku szkolnym do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 6 737 uczniów, a do klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych 753 uczniów. W Miejskich przedszkolach Nr 20, 21, 27 oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego i w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki dzieci uczą się także w oddziałach integracyjnych. Sieć szkół publicznych uzupełnia oferta 5 niepublicznych szkół podstawowych oraz 2 niepublicznych gimnazjów, prowadzonych przez Diecezję Siedlecką, Samodzielne Koło Terenowe Nr 161 Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Stowarzyszenie Polski Ruch Społeczno - Humanitarny, które prowadzi także oddziały przysposabiające do pracy zawodowej.
Prowadzenie szkół podstawowych Miasto Siedlce przejęło 1 stycznia 1994 roku i od tamtego czasu corocznie na realizację zadań zwiększa znacznie nakłady finansowe ponad subwencję oświatową. Z jednej strony to efekt świadomej lokalnej polityki oświatowej, z drugiej zaś konieczność, wobec nieadekwatnego udziału subwencji oświatowej z budżetu państwa w wydatkach na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, klasy sportowe, realizowane przez szkoły liczne projekty edukacyjne sprawiają, że dzieci i młodzież osiągają bardzo dobre wyniki na sprawdzianach kompetencji oraz egzaminach gimnazjalnych. Potwierdzają ten fakt średnie, które są wyższe od średnich krajowych i na Mazowszu.
W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Siedlce wszystkich typów dla młodzieży uczy się 5 241 uczniów, w tym w liceach ogólnokształcących – 43 % oraz w szkołach zawodowych – 57 %. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica funkcjonują szkoły z oddziałami integracyjnymi. Szkolnictwo siedleckie wyróżnia się na tle kraju możliwością kształcenia integracyjnego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych systemu oświaty. Już od 15 lat nabór do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się elektronicznie. Siedlce są jednym z pierwszych miast w kraju, które skorzystały z tej możliwości. Także uczniowie klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny oraz szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego korzystają z elektronicznego systemu naboru.
Kształceniem dorosłych zajmuje się Centrum Kształcenia Ustawicznego placówka publiczna prowadzona przez Miasto Siedlce. W mieście funkcjonuje ponadto 21 niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Uczy się w nich blisko 2 500 osób.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne, podobnie jak szkolnictwo wyższe, poza funkcją edukacyjną, jest ważnym elementem dynamizującym procesy rozwojowe miasta i podnoszącym jego prestiż. Na początku roku szkolnego 2018/2019 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisanych jest aż 73 niepubliczne szkoły i placówki różnych typów.
W ostatnich latach obserwujemy wzrost udziału uczniów szkół zawodowych w strukturze szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły zawodowe, które latami przegrywały prestiżem z liceami ogólnokształcącymi, obecnie przyciągają więcej uczniów, a ich szanse na rozwój są większe. Oferta szkolnictwa zawodowego w Siedlcach jest urozmaicona i wyróżnia się tym w skali kraju.

 

Technika pozwalają młodzieży uzyskać następujące tytuły:
1. technik agrobiznesu
2. technik architektury krajobrazu,
3. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
4. technik budownictwa,
5. technik cyfrowych procesów graficznych,
6. technik drogownictwa,
7. technik dróg i mostów kolejowych,
8. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
9. technik ekonomista,
10. technik elektroenergetyk transportu szynowego,
11. technik elektronik,
12. technik elektryk,
13. technik energetyk,
14. technik geodeta,
15. technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
16. technik handlowiec,
17. technik hotelarstwa,
18. technik informatyk,
19. technik inżynierii środowiska i melioracji,
20. technik kelner,
21. technik kucharz,
22. technik logistyk,
23. technik mechanik,
24. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
25. technik mechatronik,
26. technik obsługi turystycznej,
27. technik ogrodnik,
28. technik organizacji reklamy,
29. technik pojazdów samochodowych,
30. technik robót wykończeniowych w budownictwie,
31. technik rolnik,
32. technik spedytor,
33. technik technologii żywności,
34. technik teleinformatyk,
35. technik transportu kolejowego,
36. technik urządzeń sanitarnych,
37. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
38. technik żywienia i usług gastronomicznych.
Z kolei branżowe szkoły I stopnia pozwalają zdobyć następujące zawody:
1. blacharz samochodowy
2. cukiernik
3. elektryk
4. elektromechanik
5. elektromechanik pojazdów samochodowych
6. kucharz małej gastronomii
7. malarz-tapeciarz
8. mechanik motocyklowy
9. mechanik pojazdów samochodowych
10. mechanik-monter maszyn i urządzeń
11. monter-elektronik
12. operator obrabiarek skrawających
13. murarz
14. ogrodnik
15. posadzkarz
16. sprzedawca
17. stolarz
18. lakiernik
19. piekarz
20. fryzjer
21. rzeźnik-wędliniarz
22. monter instalacji i urządzeń sanitarnych
23. technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Oferta szkolnictwa zawodowego zmienia się dość dynamicznie ostatnich latach . Stało się to dzięki zrealizowaniu przez Miasto Siedlce jednego z najważniejszych zadań strategicznych pn. projekt badawczy "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy". Partnerami Miasta Siedlce w tym przedsięwzięciu było Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w Warszawie oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Projekt o wartości 598 000 złotych był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2005 – 2017 Miasto Siedlce wykorzystało wsparcie szkolnictwa poprzez środki unijne w łącznej wysokości ponad 16 milionów złotych. Obecnie 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych zaangażowane są w realizację projektu: „Zawodu mistrzowie – Rynku pracy królowie” dofinansowanym w 90% ze środków unijnych przy ogólnej wartości projektu w wysokości 2 162 689 zł.
Praktyczną stronę kształcenia zawodowego zapewnia w największym stopniu Centrum Kształcenia Praktycznego, które należy do największych w kraju. Centrum współpracuje ze wszystkimi zespołami szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnym ośrodkiem szkolno - wychowawczym. Szkoły współpracują także z pracodawcami. Szereg szkół ma podpisane umowy partnerskie z pracodawcami i przedsiębiorcami; m.in. ze Stadlerem, Bozametem, PGE Energia Odnawialna, PGNiG Termika, PKP Intercity, PKP PLK, Urzędem Skarbowym w Siedlcach, Bricomarche, i wieloma innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku pracy. O dobrej jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego świadczy fakt, że ponad połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzi spoza Siedlec, a niejednokrotnie z odległych ośrodków. Cieszy też fakt, że na początku roku szkolnego 2018/2019 więcej uczniów podjęło naukę w technikach prowadzonych przez Miasto Siedlce niż w liceach ogólnokształcących.
Kształcenie specjalne odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz internat. Szkoła zawodowa kształci uczniów w zawodzie piekarza, stolarza i kucharza małej gastronomii.
Pomoc psychologiczną świadczy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która współpracuje i wspomaga wszystkie szkoły i placówki na terenie miasta, świadcząc też dodatkowe usługi na rzecz innych powiatów w drodze porozumień.
Miasto Siedlce prowadzi także własną placówkę doskonalenia nauczycieli - Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ofertę szkolnictwa publicznego uzupełnia duża liczba szkół i placówek niepublicznych.
Od wielu lat bardzo ważnym zadaniem realizacyjnym zapisanym w strategii rozwoju Miasta Siedlce jest: „Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego”. Odnosi się przede wszystkim do dwóch siedleckich uczelni – Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz niepublicznej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Realizacja tego zadania zawiera także sprzężenie zwrotne. Obie szkoły wyższe to bardzo ważny czynnik rozwoju miasta, zarówno w sensie ekonomicznym, jak też w obszarze edukacji na wszystkich szczeblach. Wśród wielu inicjatyw mających wzajemne wsparcie uczelni i miasta dobrymi przykładami współpracy są choćby projekty realizowane w ramach EFS. Pierwszy projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” zrealizowany w latach 2010-2014 przyniósł efektywny model praktyk. Zrealizowano cele związane z aktualizowaniem wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej nauczycieli i studentów oraz lepszym przygotowaniem szkół do prowadzenia praktyk. W ramach projektu zakupiono nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne. W projekcie uczestniczyło 18 szkół różnych typów. Celem głównym drugiego innowacyjnego projektu „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” było zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunku chemia. Projekt został skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli w nim uczniowie z siedleckich liceów ogólnokształcących i zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W obu projektach liderem był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny a Miasto Siedlce partnerem.
Uwaga: liczby uczniów są podane wg sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej - według stanu na 30 września 2018 roku.