2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

Uchwała R. M. Nr XXI/261/2016 z 23 czerwca 2016

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r.
poz. 6119