Przejrzyste Siedlce

Urząd Miasta Siedlce otrzymał Certyfikat za udział w akcji "Przejrzysta Polska" zorganizowanej w 2005 roku przez: "Gazetę Wyborczą", Fundację Agory, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Bank Światowy. Wręczenie certyfikatów nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się 4 marca 2006 r. w Warszawie w siedzibie "Gazety Wyborczej".

Certyfikat został przyznany za zrealizowanie następujących zadań:

I. Zasady przejrzystości.

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.

II. Zasady braku tolerancji dla korupcji.

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy/powiatowego.

III. Zasady partycypacji społecznej.

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

IV. Zasady przewidywalności.

Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy.

V. Zasady fachowości.

Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy z wymogiem konkursów na stanowiska kierownicze

VI. Zasady rozliczalności.

Wydanie książeczki (informatora budżetowego dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Na czym polega akcja "PRZEJRZYSTA POLSKA"? Jej głównym celem jest przede wszystkim wzrost skuteczności i uczciwości w podejmowaniu decyzji w samorządach. Receptą na to, ma być przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej.

W styczniu otrzymaliśmy od organizatorów listę zadań do wykonania. Zadania są podzielone na obowiązkowe i dodatkowe.

 1. Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd.
 2. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu.
 3. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Opracowanie strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.
 5. Wprowadzenie procedury na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
 6. Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?".

PRZEJRZYSTA POLSKA - KONTYNUACJA

Akcja "Przejrzysta Polska" okazała się skutecznym narzędziem profesjonalizacji urzędów, umożliwiła przeprowadzanie zmian i przyczyniła się do poprawy nie tylko jakości funkcjonowania, ale także wizerunku urzędów.

Dlatego też organizatorzy postanowili, że nastąpi dalsza realizacja tej akcji.

Głównym założeniem kontynuacji jest pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku.

Z chęci utrwalenia dorobku akcji Urząd Miasta zgłosił uczestnictwo
w kontynuacji programu "Przejrzysta Polska" i przystąpił do realizacji zadań przypisanych do zasad wymienionych poniżej, tj:

I. Zasada przejrzystości:

1.1. Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług (obligatoryjne).

Celem zadania jest zapewnienie ciągłego doskonalenia katalogu usług pod katem potrzeb i oczekiwań klientów urzędu. Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu, które zapewni cykliczne badanie funkcjonowania katalogu usług oraz realizację wniosków wypływających z tego badania.

II. Zasada braku tolerancji dla korupcji

2.1. Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną (obligatoryjne).

Celem zadania jest opracowanie procedury przeglądu i monitoringu wypracowanego kodeksu etycznego urzędnika z udziałem społeczności lokalnej.

III. Zasada partycypacji

3.1. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych (obligatoryjne).

Celem zadania jest opracowanie procedury konsultacji społecznych w gminie/powiecie z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i radnych.

Do mieszkańców zwracamy się z prośbą o włączenie się w realizację w/w zadań poprzez wyrażenie swojej opinii w Ankietach umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Interesanta.

Mamy nadzieję, że realizacja powyższych zadań przyczyni się do budowy dobrego wizerunku samorządu i zostanie pozytywnie ocenione przez mieszkańców.

 1. Zarządzenie Nr 149/2006 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 maja 2006r. w sprawie powołania zespołu pracowników do opracowania i wdrożenia zadań w ramach Kontynuacji Akcji "Przejrzysta Polska".
 2. Zarządzenie Nr 177/2006 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2006r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu doskonalenia katalogu usług pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów Urzędu Miasta Siedlce.
  Załącznik nr 1 - ankieta dotycząca badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych przez Urząd Miasta Siedlce
  Załącznik nr 2 - ankieta dotycząca badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych przez Urząd Miasta Siedlce dla pracowników Urzędu Miasta
 3. Protokół z dnia 20 czerwca z posiedzenia zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 149/2006r Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 maja 2006r. w sprawie oceny badań ankietowych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce dotyczących funkcjonowania katalogu usług świadczonych przez UM Siedlce
 4. Uchwała Nr XLVIII/733/2006 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych