Budżet partycypacyjny

                    BUDŻET PARTYCYPACYJNY (tzw. obywatelski) W SIEDLCACH

Budżet partycypacyjny jest wydzieloną do decyzji mieszkańców kwotą pieniędzy z budżetu Miasta. To Mieszkańcy Siedlec zadecydują w głosowaniu na jakie pomysły, imprezy, działania czy inwestycje te kwoty przeznaczyć.

Rok 2017 jest czasem zgłaszania pomysłów, ich oceny merytorycznej i konsultowania oraz czasem głosowania, co zrealizujemy? W roku 2018 samorząd Siedlec będzie realizował zwycięskie pomysły i inicjatywy.

 

AKTUALNY ETAP REALIZACJI: PO GŁOSOWANIU Mieszkańców.

 

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY i O WYNIKACH GŁOSOWANIA TUTAJ:

 

Termin głosowania: 8-15 września 2017 rok.

Głosować mogli również Mieszkańcy Siedlec, którzy ukończyli 16 rok życia.

Głosują WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCY OKRĘGÓW NR: 2, 3 i 4. W Okręgu nr 1 nie ma projektów poddanych głosowaniu.

Karty do głosowania dla swojego Okręgu i projektów w nim zgłoszonych, do wydrukowania i wypełnienia, w przypadku głosowania osobistego i korespondencyjnego  tutaj.

 

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski Zarządzeniem Nr 300/2017 z dnia 21 sierpnia w sprawie terminu i sposobów głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok i w oparciu o opracowane dla tego projektu w ubiegłym roku: Zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego ustalił, iż:

- głosować będziemy za pomocą "kart do głosowania" odrębnych dla każdego okręgu, na jakie podzielono Siedlce,

- każdy głosujący (osobiście, korespondencyjnie czy elektronicznie) ma do dyspozycji 10 punktów, które może oddać w całości na 1 pomysł lub podzielić je na poszczególne projekty,

- osoba głosująca - czy to osobiście, korespondencyjnie czy elektronicznie aby oddać ważny głos - na karcie do głosowania musi wpisać swój PESEL i adres zamieszkania,

- głosowanie korespondencyjne i osobiste odbywać się będzie w terminie od godz. 8.00, 8 września do godz. 15.00, 15 września; głosowanie elektroniczne zacznie się 8 września o godz. 0.00 i zakończy 15 września o godz. 24.00,

- głosowanie elektroniczne zrealizowane zostanie za pomocą specjalnie przygotowanej platformy internetowej, która aktywowana zostanie w dniu rozpoczęcia głosowania (adres: budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop); oddany w internecie głos autoryzowany będzie sms-em.

Chcąc zagłosować osobiście należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta UM Siedlce przy ul. Skwer Niepodległości 2 (wejście od ul. Piłsudskiego), pobrać kartę do głosowania lub posiadać już pobraną przez internet (dla swojego okręgu !), wypełnić ją i wrzucić do urny.

Jeśli będziemy głosować korespondencyjnie to pobraną z internetu lub w w/w Biurze i wypełnioną "kartę do głosowania" należy nadesłać do 15 września na adres Urzędu Miasta Siedlce: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Urząd Miasta Siedlce.

Głosowanie elektroniczne nie będzie wymagało profilu zaufanego. Wystarczy wejście na stronę głosowania, wybranie swojego okręgu i oddanie punktów na projekt, który popieramy.

 

 

Pomysły poddane pod głosowanie 8-15 września: OKRĘG NR 2:

1. Uzupełnienie i wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Wyszyńskiego 3 i jego ściany szczytowej do budynku Wyszyńskiego 7 i wzdłuż ściany szczytowej Wyszyńskiego 5 do wyjazdu z tej części Osiedla Wyszyńskiego (numery nieparzyste), na ulicę Wyszyńskiego.
2. Budowa chodnika dla pieszych z dostosowaniem dla ruchu rowerowego w ulicy Piaski Starowiejskie, od ulicy Ogrodowej do ulicy Traugutta.
3. Budowa siłowni zewnętrznej tzw. FITPARK na ul. Władysława Jagiełły przy ul. Chrobrego.
4. Doposażenie Słonecznego Obserwatorium Astronomiczne w I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa.

OKRĘG NR 3:

1. Budowa nawierzchni chodników na ul. Kaszubskiej, od Ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Pomorskiej na wysokości ul. Żuławskiej i Pescantina, i na ul. Żuławskiej do wejścia do Przedszkola Nr 27.

 

OKRĘG NR 4:

1. Pod hasłem „Nie dla dzikich wysypisk śmieci” – zakup foto-pułapek (do umieszczenia na terenach nad zalewem).
2. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych „ZEBRA-PREMIUM” na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Plażowej i Dylewicza.
3. Chodnik dla pieszych i pas dla ruchu rowerowego pomiędzy ulicami Żytnią i Sokołowską, wzdłuż sklepu Kaufland.
4. Chodnik dla pieszych przy ulicy Karowej w Siedlcach.
5. Altany Biesiadne dla wypoczynku na terenach nad zalewem.
6. Pod hasłem „AED bliżej nas”, kryje się projekt zakupu defibrylatorów i rozmieszczenie ich w placówkach oświatowych na terenie okręgu nr 4 (SP 10 ul. Mazurska; ZSP nr 1 ul. Graniczna; ZSP nr 3 ul. Popiełuszki; MP 14 ul. Mieszka; MP 22 ul. Podlaska; MP 26 ul. Mazurska).

 

!!!!! AKTUALNY STATUS WSZYSTKICH WNIOSKÓW PO 2 ETAPIE, tj. Weryfikacji i opiniowaniu propozycji projektów

(wybierz: Propozycje po ocenie merytorycznej; kliknij klawisz" DALEJ.)***************************

Informacja z 23.2.2017:

Ile do podziału?

Dla projektów i inicjatyw zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego wydzielono w budżecie Miasta w roku 2017 nie mniej niż 500 tys. zł. Kwota będzie podzielona dla 4 części Miasta, których granice prawie pokrywają się z granicami okręgów wyborczych w wyborach samorządowych (załącznik nr 2). Połowa z 500 tys. zł. podzielona zostanie na 4 okręgi tak, że każdy otrzyma „swoje bazowe”: 62 tys. 500 zł . Pozostałe 250 tys. zł., podzielone zostanie przez ilość mieszkańców w danym okręgu. To pokaże nam, jaką kwotę dany okręg otrzyma dodatkowo.  Średnio mieszkańcy w każdym okręgu będą mieli do dyspozycji ok. 125 tys. zł. Przykładowo: okręg nr 4 (północno-zachodnie Siedlce) otrzyma razem 129 661 tys. zł.: 62 500 + 67 161 (19.929 mieszkańców okręgu x 3,37).

Mapka poniżej przedstawia okręgi konsultacyjne i głosowania w budżecie obywatelskim: (wykaz ulic w poszczególnych okręgach w pliku nr 2 pdf poniżej):


 

Co można zrealizować?

Sporo. Np.: 300 metrów drogi asfaltowej (bez chodnika; bez kosztów projektu, sama budowa), czy 400-metrowy chodnik o szerokości 2 metrów z kostki brukowej (sama budowa, bez kosztów projektu). Generalnie w skali kraju jednostkowe, zwycięskie projekty - w ramach budżetów obywatelskich - wahają się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.

Projekty i pomysły muszą dot. obszaru danego okręgu. Inicjatywy oświatowo-kulturalne zgłaszane do budżetu obywatelskiego, np.: imprezy i festyny lokalne – jeśli mają być realizowane - nie będą mogły ograniczać dostępu do nich, mieszkańcom Miasta zamieszkałych w pozostałych okręgach. (wykaz okręgów poniżej w załączniku nr 2).

Ważne! Zgłoszone, drobne inwestycje i budowy musiały będą dot. gruntów, których właścicielem jest Miasto lub być oddanymi w jego wieczyste użytkowanie. Aby ułatwić sprawdzenie statusu własności teren, na którym lokować chcemy swoje propozycje lub pomysły, zamieszczamy w linku (na zielono tereny, drogi, działki Miasta).

 

Terminy realizacji budżetu

Siedlecki budżet obywatelski ustalany będzie w kilku etapach. Urząd Miejski już prowadzi - przy aktywnym udziale radnych Rady Miasta, organizacji pozarządowych, Młodzieżowej Rady Miasta i innych podmiotów - akcję edukacyjno-informacyjną.

W dalszej kolejności czeka nas:

- od 1 marca 2017 do 30 kwietnia 2017: zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców,

- weryfikowanie i opiniowanie propozycji mieszkańców przez UM Siedlce,

- przez 31 dni (od 30 kwietnia) trwała będzie weryfikacja i opiniowanie formularzy z propozycjami do budżetu obywatelskiego przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta; po pozytywnej opinii formalnej i merytorycznej konkretne projekty zostaną rekomendowane mieszkańcom do realizacji,

- spotkania z Mieszkańcami nt. rekomendowanych projektów odbywały się będą nie później niż w miesiącu czerwcu 2017 roku; spotkania z mieszkańcami i dyskusja nt. zgłoszonych projektów mają na celu omówienie tych pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w danym okręgu,

- do 31 lipca 2017 stworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w okręgu, w roku 2018,

- termin głosowania mieszkańców na projekty z listy ogłasza Prezydent Miasta w odrębnym zarządzeniu; takie głosowanie powinno nastąpić nie później niż we wrześniu 2017 roku, ze względu na czas składania propozycji i wniosków do budżetu na kolejny rok,

- prawdopodobnie październik 2017: ogłoszenie projektów do realizacji w 2018 roku,

- ostatnim etapem będzie ocena i monitoring. 

 

Korzyści z realizacji budżetu partycypacyjnego:

- zaangażowanie mieszkańców,

- budowanie więzi wspólnoty mieszkańców i jej interesów,

- dobrowolność udziału w kreowaniu inicjatyw,

- bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym i publicznym,

- umożliwienie mieszkańcom gminy, dzielnicy, wsi, czy osiedla wzięcia aktywnego udziału w planowaniu lokalnych wydatków,

- świadomość poczucia wpływu i realnej sprawczości w sprawach lokalnych,

- trwałe włączenie społeczności w sprawowanie władzy w samorządach,

- większa przejrzystość działań całego samorządu,

- efektywniejsze zarządzanie pieniędzmi,

- budżet obywatelski pozwala w prosty sposób określić potrzeby większości mieszkańców,

- budżet obywatelski skutecznie odpowiada na oczekiwania,

- integruje lokalną społeczność i wpływa na podniesienie poziomu społecznego zaufania do władz lokalnych.

 

Szczegółowe ZASADY I TRYB realizacji  BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO w załączniku poniżej.

Więcej o budżecie obywatelskim: tutaj.

Rozmowa w ramach programu "Z Ratusza" w TV Wschód tutaj.

Podstawowe dokumenty dot. budżetu obywatelskiego znajdują się w załącznikach poniżej.

 

WAŻNE! Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentów w formie drukowanej:

"Formularz zgłoszeniowy", "Zasady i tryb przeprowadzenia budżetu", "Wykaz okręgów", "Lista poparcia propozycji do projektu budżetu" oraz "Zgoda opiekuna prawnego", proszone są o zgłoszenie się do stanowiska "INFORMACJA"  w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2 (wejście od ul. Piłsudskiego).

Załączniki: