Budżet partycypacyjny

                    BUDŻET PARTYCYPACYJNY (tzw. obywatelski) W SIEDLCACH

Budżet partycypacyjny jest wydzieloną do decyzji mieszkańców kwotą pieniędzy z budżetu Miasta. To Mieszkańcy Siedlec zadecydują w głosowaniu na jakie pomysły, imprezy, działania czy inwestycje te kwoty przeznaczyć.

Rok 2017 jest czasem zgłaszania pomysłów, ich oceny merytorycznej i konsultowania oraz czasem głosowania, co zrealizujemy? W roku 2018 samorząd Siedlec będzie realizował zwycięskie pomysły i inicjatywy.

****************

AKTUALNY ETAP REALIZACJI: Po spotkaniach z mieszkańcami Okręgów Konsultacyjnych.

 

Kolejny Etap Realizacji: GŁOSOWANIE mieszkańców na projekty

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE ZAPROSIŁ MIESZKAŃCÓW na spotkania konsultacyjne, mające na celu omówienie listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach budżetu partycypacyjnego miasta Siedlce na rok 2018.

SPOTKANIA ODBYŁY SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- Okręg Konsultacyjny nr 2 - dnia 19 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Starowiejska 23,

- Okręg Konsultacyjny nr 3 - dnia 20 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zespół Szkół Nr 2), ul. Generała Orlicz-Dreszera 3,

- Okręg Konsultacyjny nr 4 - dnia 19 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Publicznym Gimnazjum nr 4, ul. Pescantina 2.

Spotkania służyły zaprezentowaniu przez autorów na forum publicznym projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną właściwych komórek Urzędu Miasta.

 

!!!!! AKTUALNY STATUS WSZYSTKICH WNIOSKÓW PO 2 ETAPIE, tj. Weryfikacji i opiniowaniu propozycji projektów

(wybierz: Propozycje po ocenie merytorycznej; kliknij klawisz" DALEJ.)

 

 

 

Ile do podziału?

Dla projektów i inicjatyw zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego wydzielono w budżecie Miasta w roku 2017 nie mniej niż 500 tys. zł. Kwota będzie podzielona dla 4 części Miasta, których granice prawie pokrywają się z granicami okręgów wyborczych w wyborach samorządowych (załącznik nr 2). Połowa z 500 tys. zł. podzielona zostanie na 4 okręgi tak, że każdy otrzyma „swoje bazowe”: 62 tys. 500 zł . Pozostałe 250 tys. zł., podzielone zostanie przez ilość mieszkańców w danym okręgu. To pokaże nam, jaką kwotę dany okręg otrzyma dodatkowo.  Średnio mieszkańcy w każdym okręgu będą mieli do dyspozycji ok. 125 tys. zł. Przykładowo: okręg nr 4 (północno-zachodnie Siedlce) otrzyma razem 129 661 tys. zł.: 62 500 + 67 161 (19.929 mieszkańców okręgu x 3,37).

Mapka poniżej przedstawia okręgi konsultacyjne i głosowania w budżecie obywatelskim: (wykaz ulic w poszczególnych okręgach w pliku nr 2 pdf poniżej):


 

Co można zrealizować?

Sporo. Np.: 300 metrów drogi asfaltowej (bez chodnika; bez kosztów projektu, sama budowa), czy 400-metrowy chodnik o szerokości 2 metrów z kostki brukowej (sama budowa, bez kosztów projektu). Generalnie w skali kraju jednostkowe, zwycięskie projekty - w ramach budżetów obywatelskich - wahają się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.

Projekty i pomysły muszą dot. obszaru danego okręgu. Inicjatywy oświatowo-kulturalne zgłaszane do budżetu obywatelskiego, np.: imprezy i festyny lokalne – jeśli mają być realizowane - nie będą mogły ograniczać dostępu do nich, mieszkańcom Miasta zamieszkałych w pozostałych okręgach. (wykaz okręgów poniżej w załączniku nr 2).

Ważne! Zgłoszone, drobne inwestycje i budowy musiały będą dot. gruntów, których właścicielem jest Miasto lub być oddanymi w jego wieczyste użytkowanie. Aby ułatwić sprawdzenie statusu własności teren, na którym lokować chcemy swoje propozycje lub pomysły, zamieszczamy w linku (na zielono tereny, drogi, działki Miasta).

 

Terminy realizacji budżetu

Siedlecki budżet obywatelski ustalany będzie w kilku etapach. Urząd Miejski już prowadzi - przy aktywnym udziale radnych Rady Miasta, organizacji pozarządowych, Młodzieżowej Rady Miasta i innych podmiotów - akcję edukacyjno-informacyjną.

W dalszej kolejności czeka nas:

- od 1 marca 2017 do 30 kwietnia 2017: zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców,

- weryfikowanie i opiniowanie propozycji mieszkańców przez UM Siedlce,

- przez 31 dni (od 30 kwietnia) trwała będzie weryfikacja i opiniowanie formularzy z propozycjami do budżetu obywatelskiego przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta; po pozytywnej opinii formalnej i merytorycznej konkretne projekty zostaną rekomendowane mieszkańcom do realizacji,

- spotkania z Mieszkańcami nt. rekomendowanych projektów odbywały się będą nie później niż w miesiącu czerwcu 2017 roku; spotkania z mieszkańcami i dyskusja nt. zgłoszonych projektów mają na celu omówienie tych pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w danym okręgu,

- do 31 lipca 2017 stworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w okręgu, w roku 2018,

- termin głosowania mieszkańców na projekty z listy ogłasza Prezydent Miasta w odrębnym zarządzeniu; takie głosowanie powinno nastąpić nie później niż we wrześniu 2017 roku, ze względu na czas składania propozycji i wniosków do budżetu na kolejny rok,

- prawdopodobnie październik 2017: ogłoszenie projektów do realizacji w 2018 roku,

- ostatnim etapem będzie ocena i monitoring. 

 

Korzyści z realizacji budżetu partycypacyjnego:

- zaangażowanie mieszkańców,

- budowanie więzi wspólnoty mieszkańców i jej interesów,

- dobrowolność udziału w kreowaniu inicjatyw,

- bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym i publicznym,

- umożliwienie mieszkańcom gminy, dzielnicy, wsi, czy osiedla wzięcia aktywnego udziału w planowaniu lokalnych wydatków,

- świadomość poczucia wpływu i realnej sprawczości w sprawach lokalnych,

- trwałe włączenie społeczności w sprawowanie władzy w samorządach,

- większa przejrzystość działań całego samorządu,

- efektywniejsze zarządzanie pieniędzmi,

- budżet obywatelski pozwala w prosty sposób określić potrzeby większości mieszkańców,

- budżet obywatelski skutecznie odpowiada na oczekiwania,

- integruje lokalną społeczność i wpływa na podniesienie poziomu społecznego zaufania do władz lokalnych.

 

Szczegółowe ZASADY I TRYB realizacji  BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO w załączniku poniżej.

Więcej o budżecie obywatelskim: tutaj.

Rozmowa w ramach programu "Z Ratusza" w TV Wschód tutaj.

Podstawowe dokumenty dot. budżetu obywatelskiego znajdują się w załącznikach poniżej.

 

WAŻNE! Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentów w formie drukowanej:

"Formularz zgłoszeniowy", "Zasady i tryb przeprowadzenia budżetu", "Wykaz okręgów", "Lista poparcia propozycji do projektu budżetu" oraz "Zgoda opiekuna prawnego", proszone są o zgłoszenie się do stanowiska "INFORMACJA"  w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2 (wejście od ul. Piłsudskiego).

Załączniki: