• Siedlecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego prowadzi zapisy chętnych na kurs przewodników wycieczek.

  • W ostatnią niedzielę września już po raz kolejny odbyły się Siedleckie Targi Miodu. Jak co roku mieszkańcy mogli zaopatrzyć się w miód u pszczelarzy, czyli "z pierwszej ręki".

  • W tym roku minęło sto lat od powstania w Siedlcach placówki kształcącej nauczycieli. Przez pięćdziesiąt cztery lata mury tej szkoły, która funkcjonowała pod różnymi nazwami, opuściło wielu dobrze przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów.

  • Władysław Grochowski, siedlczanin, przedsiębiorca, inwestor i twórca firmy ARCHE S.A. z Siedlec, otrzymał nagrodę „Filantropa” w pierwszej edycji Konkursu „Polski Przedsiębiorca 2015 Gazety Polskiej Codziennie”. Gośćmi gali byli członkowie rządu i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

  • Coraz bardziej realne kształty przybiera projekt sformowania w Siedlcach batalionu Obrony Terytorialnej. Właśnie nominację na dowódcę siedleckiego 5. batalionu OT odebrał ppłk Dariusz Kozłowski.

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.