• Urząd Miasta Siedlce otrzyma ponad 1,5 mln zł. na rozwój elektronicznych usług komunikacji z mieszkańcami. Realizacja projektu usprawni procesy organizacyjne i kontakt z urzędem.

  • Do rekreacyjnej zabawy, łączącej turystykę ze zwiedzaniem oraz przebywaniem tras w Dolinie Bugu na wzór biegów na orientację, zapraszają: Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz siedleckie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

  • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach prowadzi nabór wniosków na szkolenia indywidualne wskazane przez osoby bezrobotne. Projekt skierowany jest do osób młodych, które nie przekroczyły 30 roku życia.

  • Przed nami 4 dni ciekawych, festiwalowych wykładów, wystaw, prelekcji i pokazów. XVIII Festiwal Nauki i Sztuki został w czwartek, 20 października oficjalnie rozpoczęty, a jego zakończenie nastąpi w niedzielę, 23 października.

  • Remont obok pawilonu "Chemia" przy ul. Sokołowskiej został 20 października zakończony. Drogę dojazdową, chodniki i parking  oddano do użytku. Roboty zakończono 11 dni przed planowanym terminem.

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.