• Od 2 sierpnia do 9 września w Galerii Fotografii FOKUS będzie można oglądać efekty pracy młodzieży biorącej udział w zajęciach w Pracowni Fotograficznej MOK.

  • Od sierpnia obowiązywać będą nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

  • 1 sierpnia, w najbliższy poniedziałek o godz. "W", czyli o godz. 17.00 na terenie Województwa Mazowieckiego i miasta Siedlce, włączone zostaną syreny alarmowe. To znak hołdu i pamięci o Powstańcach Warszawskich.

  • W nadchodzącą sobotę, 30 lipca od godz.12.00 otoczenie i wewnętrzny "plac bankowy" siedleckiej Galerii zdominuje III Piknik Historyczny. Pokaz walk, wystawa umundurowania i uzbrojenia oraz interaktywne lekcje komputerowe, to główne atrakcje dla młodszych i starszych.

  • Namiastkę Orientu - muzyki i języka, tygla kultur, duchowości ziemi skąd swój początek wywodzą największe religie świata, poznali ci, którzy zebrali się w niedzielny wieczór, 24 lipca przy ul. Berka Joselewicza. To już koniec Światowych Dni Młodzieży w Siedlcach. 25 lipca jest dniem, w którym wybierają "Kierunek - Kraków".

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.