• Od 1 stycznia 2015 roku w ramach dotychczasowych opłat za odbiór odpadów komunalnych będzie można oddać popiół i gruz budowlany. Już teraz należy zgłaszać zapotrzebowanie na worki przeznaczone do gromadzenia popiołu.

  • Pracownicy Urzędu Miasta Siedlce już po raz czwarty wzięli udział w charytatywnej akcji „Szlachetna Paczka”. Dzięki ofiarności urzędników udało się pomóc jednej z siedleckich rodzin, dla której zakupiono min. sprzęt AGD i opał na zimę.

  • W piątek, 27 grudnia 2013 roku o godz. 6.00 rozpoczął działalność PARK WODNY SIEDLCE – najnowocześniejszy i zdecydowanie najbardziej wyczekiwany obiekt rekreacyjno – sportowy w naszym regionie. Przez rok z jego atrakcji skorzystało ponad 300 000 osób. Rekord to ponad 2 200 sprzedanych biletów jednego dnia.

  • Od 9 grudnia Wojciech Kudelski jest już oficjalnie Prezydentem Miasta Siedlce. Tego dnia, na sesji Rady Miasta, złożył ślubowanie, ucałował sztandar miejski i tym samym rozpoczął swoją trzecią kadencję na tym stanowisku.

  • Komisarz Wyborczy w Siedlcach postanowił o wygaśnięciu mandatów radnych Rady Miasta Siedlce: Jarosława Głowackiego i Wojciecha Kudelskiego. Ich miejsca zajmą Stefan Matwiejczyk i Teresa Sikorska.

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.