Aktualności

14-05-2019

100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

11 maja Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik uczestniczył w uroczystych obchodach 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podczas spotkania otrzymał pamiątkowy medal za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodzin. Przedmiotem działalności jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, wyrównywanie szans życiowych.
W Siedlcach cele statutowe osiągane są poprzez m.in. realizację programów terapeutycznych, artystycznych, sportowych i edukacyjnych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD, które rozpoczęło swą działalność opiekuńczo-wychowawczą w listopadzie 2001 roku. Placówka mieści się przy ul. 3-go Maja 46. Do ogniska uczęszcza 20-ro dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin wielodzietnych, niepełnych o niskim statusie materialnym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.00 do 17.00.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze zapewnia swoim wychowankom: opiekę wychowawczą; pomoc w odrabianiu lekcji; dożywianie; rozwijanie zainteresowań, uzdolnień poprzez organizację zajęć: plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowo – rekreacyjnych, komputerowych; zajęcia kulturalno – oświatowe (np. wycieczki, wyjścia do kina itp.); zajęcia socjoterapeutyczne; organizację wypoczynku letniego oraz pomoc psychologiczną.


 

« Powrót

Galeria