Aktualności

09-05-2019

Konkurs na stanowisko prezesa STBS

Konkurs na stanowisko prezesa STBS

Rada Nadzorcza Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach adres: ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce ogłasza konkurs publiczny na stanowisko Prezesa Zarządu

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu:
1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) korzysta z pełni praw publicznych,
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) jej stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,
h) spełnia inne niż wymienione w lit. a)-g) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
2. Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zawierać:
1) Curriculum Vitae z podaniem danych kontaktowych kandydata (adres e-mail, nr telefonu);
2) List motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków opisanych w § 4 pkt 1) lit. a)-c) regulaminu konkursu poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
6) oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
7) oświadczenie o niekaralności;
8) oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;
9) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie tych danych przez Spółkę,
10) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w § 4 pkt 2) regulaminu konkursu,
11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,
3. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może zawierać inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).
4. Termin i miejsce składania zgłoszeń przez kandydatów:
1) Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie opisanej następująco: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach".
2) Zgłoszenia powinny zostać złożone w terminie do dnia 23 maja 2019 roku do godz. 12.00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce lub listownie na ten sam adres: ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce (decyduje data i godzina wpływu).
3) Zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 2) nie będą rozpatrywane.
4. Rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie 3 kandydatami wyłonionymi na etapie wstępnym zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w terminie ustalonym przez Radę, o którym wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce.
5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Spółki: http://www.stbs.siedlce.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce od dnia 9 maja 2019 roku do czasu zakończenia Konkursu.


Rada Nadzorcza STBS Sp. z o.o. w Siedlcach
 

Załączniki:

« Powrót