Aktualności

03-10-2018

Raport ze Strategii rozwoju Miasta

Raport ze Strategii rozwoju Miasta

Przedstawiamy "Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku", opracowany przez Wydział Programów Rozwojowych w oparciu o dane Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek realizujących Strategię, który 25 września uzyskał akceptację Prezydenta Miasta.

Zgodnie z zasadami monitoringu i ewaluacji przyjętymi w Strategii, Raport opracowywany jest raz na 2 lata począwszy od 2018 r. Publikowany przez nas Raport obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

„Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku”, uchwalona przez Radę Miasta Siedlce 27 listopada 2015 roku, jest dokumentem wskazującym kierunki rozwoju miasta w perspektywie długookresowej. Określone w dokumencie cele szczegółowe służą osiągnięciu poszczególnych celów strategicznych, a także mają urealnić proces strategiczny, służący osiągnięciu stopnia rozwoju zgodnego z obrazem miasta ujętym w wizji Siedlec. Zgodnie z zapisami Strategii Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Siedlce jest odpowiedzialny za opracowanie Raportu z monitoringu Strategii na podstawie danych statystycznych i informacji uzyskanych od poszczególnych wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych.

Raport zawiera analizę porównawczą wskaźników kontekstowych oraz opis działań zrealizowanych w ramach poszczególnych celów. W analizie wykorzystano metody i techniki badawcze wynikające z metodyki zastosowanej w Strategii. Raport obejmuje działania zrealizowane w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 roku.

 

Zawartość Raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku - poniżej w pliku.

Załączniki:

« Powrót