Aktualności

08-11-2017

Ponowne wyłożenie planu Janowska

Ponowne wyłożenie planu Janowska

Prezydent Siedlec informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu do 8 grudnia, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej (tereny na wschód od ul. Św. Faustyny Kowalskiej oraz ul. Wiązowej).

Plan udostępniony będzie do 8 grudnia 2017 r., a uwagi do niego można wnosić do 2 stycznia 2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej, do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem planu, który obejmuje teren we wschodniej części naszego Miasta można zapoznawać się już od 10 listopada 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (Skwer Niepodległości nr 2), w pokoju nr 109 w godzinach od 8.00 do 15.00. Plan udostępniony będzie aż do 8 grudnia b.r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 27.11.2017 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (Skwer Niepodległości nr 2) w sali nr 53 o godz. 16.00.

Również w poniedziałek 27 listopada w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 109, w godzinach od 13.00 do 16.00, główny projektant planu pełnił będzie dyżur autorski.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.01.2018 r. Należy je składać pisemnie do Prezydenta Miasta Siedlce, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dana uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

Załączniki:

« Powrót